امید ظریفی

امید ظریفی
سلام و درود...
امید ظریفی هستم...
مدّت زیادی فیزیک و ریاضی خوانده ام! [اگه عمری باشه] مدّت زیادی فیزیک و ریاضی خواهم خواند (-;
فعلن همین! تا ببینیم خدا چی میخواد...

در این صفحه می‌توانید مجموعه‌ای از تمرین‌ها و سوال‌های مرتبط با المپیاد فیزیک، که توسط من طرح یا جمع‌آوری شده‌اند، را بیابید.

سعی بر این شده که سطح هر مجموعه‌ی سوال مشخص شود.

این صفحه مرتب به‌روز می‌شود.  

 

سوالات تقریبن مرحله دویی:

 air conditioner : پرسش ، پاسخ

 atwood machine with friction : پرسش ، پاسخ

 bike with square wheels : پرسش ، پاسخ

 butterfly : پرسش ، پاسخ

 diamagnetic : پرسش ، پاسخ

 equilateral triangle : پرسش ، پاسخ

 linear slab : پرسش ، پاسخ

 max planck : پرسش ، پاسخ

 moment of inertia of fractal : پرسش ، پاسخ

 parabolic surface : پرسش ، پاسخ

 (y=f(x : پرسش ، پاسخ